بازگشتی به دیار آشنایی

سلام :

          بعد از مدتها وبلاگ ام باز شد ! .... چه جالب است که همزمان با آزاد سازی موصل از دست داعش شد !....  خیلی برای اینجا دلم تنگ شده بود چقدر این محرومیت و آوارگی از اینجا طول کشید .... مخصوصا از وقتی نمیشد وبلاگ را خواند یا نوشت . احساس تلخی داشتم . تلگرام هم خوب است اما نه به خوبی وبلاگ . اینجا حرفهای دلم را میزنم ولی در آنجا حرفهایی است که پیش می آید .

           دارم مجددا مثنوی و قرآن را میخوانم البته افسوس که اینبار همراه و دوست عزیزی که پیش تر همراهی میکرد در کنارم نیست اما چه باک که خود این کتابها آنقدر جذاب اند که خود به تنهایی برای آنکه انسان را شیفته ی مفاهیم پنهان خود بکنند کافی باشد .

/ 0 نظر / 66 بازدید