سخنی در تجربه ی آرامش و هیجان در زندگی

سلام :

                  خنده دار است این روزها دلم نمیخواهد خودم شروع کننده ی صحبتی یا بحثی باشم شاید به این دلیل که بشدت احساس میکنم نیاز به آرامش دارم آرامشی بدون هیچ خبر بدی هیچ اتفاق دلهره آوری و هیچ بحث بی فایده ای ... پیش تر شاید آنچه در زندگی برایم مهم بود هیجان رسیدن به نایافته هایی خیالی بود تجربه هایی که هیچ از آن نمیدانستیم و در خیال آن را بزرگتر یا کمتر از واقعیت می پروراندیم ولی خود همین موضوع هم هیجان داشت مثل شغلی که قرار بود در آینده به آن برسیم یا معشوقی که احیانا سرنوشت برای ما تدارک دیده است یا داشتن چیزهایی که نداشتیم !  هیجان رسیدن به تجربه هایی نشده ... و خیال پردازی در این مورد که اگر برسم چه ها که نمیکنم اما بعد از سالها که به بعضی از این هیجان ها رسیده ام دیگر هیجان چیزی اشتیاق برانگیز نیست بلکه آرامشی که میدهد برایم مهم است و این اصل دیگر تابع خیال پردازی های من نیست بلکه آنچه که هستم و آنچه که اکنون به من عشق و لذت میدهد مهم است آنهم در دایره ی واقعیت ! .... عشق در هر دوره ای رنگی دارد برای تازه کارها جذابیت عشق در هیجان تجربه های تازه و بکری است که به انسان میدهد ولو در عالم خیال ولی وقتی بالاتر میرویم تناقض واقعیت و خیال باعث میشود آن حس هیجان اولیه رنگ ببازد و آنچه میماند حس آرامش و شوری است که در واقعیت بما میدهد و کشفی تازه ای که میدهد و هیجان تازه ای که می بخشد از جنس تخیل نیست بلکه اتفاقا این کشف ها و این هیجانات وقتی لذت میدهد که آنرا با واقعیت هایی که تجربه میکنیم یعنی اگر چیزی را بدست می آوریم یا معشوقی را انتخاب میکنیم در واقعیت چقدر بما آرامش میدهد و تجربه ی داشتن اش چقدر در واقعیت زندگی ما را نورانی و سرشار از آرامش میکند دیگر تصاحب چیزی یا کسی برای هیجان داشتن اش مطرح نیست بلکه ذات وجودش و احساس آرامشی که میدهد توجه ما را به خود جلب میکند و این اتفاقا باعث میشود ما بیشتر در آن دقیق شویم بیشتر عمیق شویم و از آنچه در واقعیت از آن لذت می بریم سر ذوق آییم و مست شویم و نهایتا به آرامش برسیم این مسئله باعث میشود نکات و ظرافت ها بیشتر به چشم بیاید و لذت ها بیشتر و گسترده تر شود اگر شما قبلا در خال و خط معشوق آنهم بصورت سطحی دقت میکردید تازه اگر دقت میکردید حالا به عمق شخصیت و رفتارهایش و سخن اش دقت بیشتری بکنید و از آنچه کشف میکنید لذت میبریم و از این پختگی شیفته تر میشویم دیگر هدف داشتن نیست بلکه همین که هست خودش بهترین غنیمت زندگی است مهم نیست مال تو باشد یا نباشد مهم این است که هست و تو را غرق آرامش میکند .... این است که طعم عشق برای هر دوره ای و هر میزان از آگاهی طعم و رنگی دگر دارد ....

/ 0 نظر / 26 بازدید