حرفهای تنهایی2

نوشته هایی است درباره ی زندگی و دیگر هیچ !

» بازگشتی به دیار آشنایی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٦
» امور شدنی ..... :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤
» یادی از حکایت نحوی و کشتیبان .... :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» روزگار تنهایی جمعی ! :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
» درد اندیشیدن .... :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
» شکل دیگر زیستن :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» سخنی درباره ی عشق - قسمت اول :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳
» سیرت عقل و سیرت دل در زندگی روزمره ی ما :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند ..... :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» سخنی در تجربه ی آرامش و هیجان در زندگی :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» ای برادر تو همان اندیشه ای - قسمت ششم مقامات قلب :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» ای برادر تو همه اندیشه ای / مابقی خود استخوان و ریشه ای :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» بیماری چرند مظلومیت ! :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» خصلت مخفی کاری در انسان ..... :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» جذابیت هایی که جمع بر فرد تحمیل میکنند ...... :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش ( 2) :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
» در باب صبر بر آنچه دوست نداریم :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» حرفهایی برای نشنیدن .... :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» بحثی در باب مقام انسان کامل ( 1 ) :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» گمشده های روح ما :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» دیدن همه کس را و ندیدن خود را :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» عزت نفس و اعتماد به نفس در دوران معاصر ! ..... :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» در حال و هوای گرما و ماه خدا :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» در مناقب کر بودن ! :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» عرفان و بندگی جدید :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» اکنون نیاز به آرامش ملی داریم ..... :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» سخنی در باب امروز :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» موسم خود فریبی :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» قسمت دوم سخنی در باب حافظ : دگر ریسی عرفان اسلامی :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باز سخنی در باره ی حافظ ..... :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زنجیر عاطفه :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وقتی میراث فرهنگی برای ما بیگانه شود ..... :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» رخوت اندیشیدن :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» چرا قصه و رمان میخوانیم ؟ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» گفتگو آیین درویشی نبود / ور نه با تو ماجراها داشتیم !‌ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» کوری زمانه ی ما :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» هرکسی کو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» از چیزهایی که استفاده نمیکنیم !‌ :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی بر مدار عقل و منطق ! :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» حکایت کهن تنبلی !‌ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» مهار درون ما :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» مرگ عاطفه در دوران جامعه ی فردی :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» یادی از هنرمندانی که سوختند :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» اندر مناقب تجربه در میانسالی :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» اندر مصائب مدیریت از دیدگاه مسئولین داخلی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» بلای جامعه ی افراطی و تفریطی :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
» آنگاه که قبای ریاست بر تن کسی زار بگرید ..... :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» تاثیر تفکر عینی و تفکر انتزاعی در جدال با خودخواهی :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» برای چه کتاب بخوانیم ؟ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» اندر مناقب حرف زدن :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» یادی از شعر و شاعران :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» جامعه ی استبداد خیز ما :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» کمی بلند فکر کردن ! :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» صعود زندگی :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» عریانی دنیای مدرن :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» حس خوب آموختن بهترین انگیزه ی زندگی :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» اقتصاد مذهب عصر ما ! :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» صبر میوه ی ایمان :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» سخنی در باب جنس رابطه ی ما با خداوند :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» روش مولانا برای رسیدن به سیمرغ حقیقت ! :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» در باب شصت سالگی :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» سلاح ظنز و فرهنگ بیشعوری assholism ! :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» چقدر تغییر کرده ایم ؟ :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» به عمل کار برآید به سخندانی نیست ! :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست !! :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» تیز و بز بودن !! :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» چه نوع معنویتی برای انسان امروز ضروری است ؟ :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» یک حادثه :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» تاملی در بحث دلبستگی و وابستگی :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اهمیت دنیای خیال :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سخنی در باب یک موضوع تکراری ! :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حرفهای بی ربط ! :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سخنی در باب سردرگمی روح :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کمی حرفهای خودمانی .... :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» در مناقب آن گمنام فرزانه :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» عزلت نشینی در عصر ما :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» طلوع و غروب یک اندیشه :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» بهاریه :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی ..... که بسی گل بدمد خاک و تو در گل باشی :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» اهمیت - نه - گفتن ! :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» اهمیت میراث مکتوب :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» درد اندیشیدن !‌ :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» آزادی و اختیار نزد مولانا :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» beyond the blackboard فیلمی در باب زندگی :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» خصلت همه چیزدانی در ما !‌ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» وقتی در زندگی درون و برون مان به دو سو میرود ! :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» قیاسی میان دو نگاه در موسیقی ما :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» عریانی یا پوشیدگی رازهای زندگی :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» اندر مسائل حواشی بدن :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» بحثی در باب عقل جزئی !‌ :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» کمی در باره ی ظرافتهای رابطه ی انسانی :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» زندگی تونلی ! :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» حرمت انسانها :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» کمی در باره ی حافظ :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» در مذمت ارزانی !‌ ..... چندانکه افتد و ندانی ! :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» لذت بیکرانه بودن :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» مشکل پیراستن درون در دوران ما :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» جفرافیای فرهنگی تن :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» فرهنگ تعارفی بودن ما :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
» بازار مکاره ای بنام خوانندگی ! :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» وقتی تحقیر میشویم ! :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» زیباپسندی در درون ما ! :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» آدمی و حس مالکیت ! :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» درسی از یک سرنوشت :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» سخنی در بزرگی آثار استاد دکتر غلامحسین دینانی :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» کمی شوخی .... :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» عواقب شوم کیش شخصیت ! ........... :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» یادی از قیصر شعر فارسی ! :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» کمی حرفهای روزانه ی .... :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» سخنی در باب اهمیت عزت نفس در انسان :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» ما درون را بنگریم و حال را - نی برون را بنگریم و قال را ! :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» آفتی به نام روشنفکران ریاکار ! :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» یادی از مهستی گنجه ای :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» زنجیری از تنهایی ! :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» سیری ذهن :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» اهمیت آزادی و تحرک داشتن در آدمی .... :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» سخنی پیرامون اضطراب :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» بحثی میان نسبت دین با اخلاق - آیا اخلاق بدون دین میسر است ؟ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» امان از حماقت :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» حرفهایی از ته دل !‌.... تقدیم به آنکه همیشه نیش اش تا بنا گوش باز بود ! :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» حرفهایی در تنهایی ! :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» سخنی در باره ی احساس نوستالژی کودکی ! :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» مولانا و میلان کوندرا و شوخی ! :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» پراکنده گویی های مرداد ماه :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» نگاه به عشق از دریچه ی دوربین در شرق و غرب :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» با اندیشه زیستن ! :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» سکوت و رازها در نگاه مولانا :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» حرفهایی درگوشی ... :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» باز هم عشق ! :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» نقدی بر سخن اقبال لاهوری :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» سخنی از دریای جان :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» کمی صحبتهای خودمانی در باره ی عرفان :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» سوفی یا صوفی ؟؟؟ :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» نسیمی از ادبیات کهن عرب :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» سخنی بیاد ویتگنشتاین و مولانا :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» سری به آستان حضرت مولانا :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» یادی از سنت اگزوپری خالق شازده کوچولو از زاویه ی دیگر :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» پراکنده ه گویی های 90 :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شبهای روشن :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» آیا تکثرگرایی در میان توده ی مردم درک شده است ؟ :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» پراکنده گویی های هفتگی :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» بدون شرحه شرحه :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» سخنی در باب موج منفی :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» خود خواهی و خود محوری :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» ای برادر تو همه اندیشه ای :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» شعری از استاد رحیم رسولی : مال مردم :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» عریانی روزگار ما :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» درد دلهایی برای آنانکه هنوز ره از عالم صورت به عالم معنی میبرند ..... :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» شعری از زنده یاد استاد سید حسن حسینی ( روانش شاد باد) :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» خاطرات یک روز برفی درحال خوش عرفان :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» جدال با مدعی ..... :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» افکار ادواری شخصیت های ادواری آرمانهای ادواری ... :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» روزانه ها ..... :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» دستور زبان عشق ..... :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» جرعه ای از دریای مثنوی (2) :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» جرعه ای از دریای مثنوی (1 ) :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» پراکنده گویی های پنج شنبه ! :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
» در مجلس عشق شاعران :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» اسطوره سازی از شخصیتهای بزرگ دینی !‌ :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» رابطه ی ما با پند آموزی ! :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» آشفته گویی هایی در باب امید و آرزو ... و چیزهای دیگر !‌ :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
» زندگی یک سیاهی لشکر ..... :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
» اندر قیاس عرفان سنتی ما با عرفانهای مدرن امروزی :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» سمبولیسم عشق ! :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» وادی خوش سکوت ....... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» وقتی عاجز شویم .......... :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مرغ مرگ اندیش ... :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» کمی حرفهای درد آلود ... :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» چرندیات تنهایی .... :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» گفتگویی در باره ی اهل عرفان :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» تفاوت نگاه روشنفکران با هنرمندان به جامعه :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» حدیث روشنفکری :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» یارا .......... نه !!! :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» درددلهای خودمانی .... :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» زمزمه های روح .... :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» گفتگوهای دوستانه در باره ی بی خدایی ..... :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» آرزوهای محال ..... :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» یادی از سامرست موآم .... :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» معرفی کتاب : شاهدی بر زندگی من :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» بدون شرح ! :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» خیال حوصله ی بحر می پزد هیهات - چه هاست در سر این قطره ی محال اندیش !! :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» عصر انزوا و خود خواهی :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» عواطف :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» دیار تب ریز :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» آخرین کلام :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» فضای بی دینی :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت - وین کاش نمی آمد و وان کاش که میرفت :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
» سخنی در باب رابطه ی عقل با حیرت :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» لباس عشق ..... :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» سخنی سحری :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» بحثی در باب لزوم قالب شکنی شخصیت و رفتار برای ایجاد تحول :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» شعرواره :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» سخنی در باب درد دل کردن ... :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» هجران اندیشه ... :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
» سخنهای شتابزده در باب اوضاع امروز ... :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» پیاله ای از خم خوشبختی .... :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
» سخنی در باب جاودانگی از دیدگاه میلان کوندرا (‌ دامت افاضاته ! )‌ :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» اندر فوائد رمان خوانی :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» اندر وصف حال بعضی بیماران ویژه .... :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» اندر مناقب عالم صورت و عالم بی صورتی :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» یادی از تابستان ها :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» عادت کردن - توتالیتاریسم :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش .... :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» رفتارهای آدمهای دور و برم ..... :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» اندر بررسی مشکل عشق !‌.... :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» اندر مناقب استادنا .... حضرت هالو ... دامت افاضاته ! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» اندر مناقب بزرگان کشور پولند :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» درسهای خودمانی از محیط های اداری خودمان ! :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» درک لذتهای مختلف :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» اندر حکایت تاریخ ! .... :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» پراکنده گویی های شبانگاهی .... :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» سخن های بامدادی ... آخه نصفه شبه ! و من سرما خورده و بیخواب ! :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» صحبتی در باب رابطه ی فرد با دولت ! :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» نوعی نگاه تازه به عشق ... :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» اندر مناقب گوش فرا دادن به ابیاتی چند از ترانه ها :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» روزگار بی اعتمادی :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» یادی از زنده یاد غلامحسین ساعدی .... :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خوشا شیراز و وصل بی مثالش :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خدایی که نمی شناسیمش .... :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سخنی در بزرگنمایی بزرگان ! :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چرا بخودمون دروغ میگیم ؟ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اردیبهشت ماه سعدی ........ :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یادواره ی بی مناسبتی از امام محمد غزالی ... :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تعریضی بر یک نوشتار ......... :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» رسوای زمانه منم .... :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اندر مناقب روزگارنا ! :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» آشفته گویی های شب جمعه ! :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» اندر مذمت طمعکاری خلق لر! :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» گفتاری در باب آرامش دل ! :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» سخنی در باب مشکلات دلبستگی ها و وابستگی :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» سخن های بهاری ............ :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» آخرین سخن در سال کهنه ...... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» اراده ی معطوف به ذهن ! :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» زمستانیه .... :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» طلوع پیام آور :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» صدای سخن عشق ! :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» راهی برای آرامش یافتن :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» دراویش :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» روزانه ها .... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» دلم تکلیف و درس و مشق میخواد !!‌ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» من اعتراف میکنم .... :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» توجهی بر گفتار مولانا ... :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» بحثی در باره ی فرماندهی بدن .... :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» پریشان گویی .... :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» درد زندگی مردم :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» هرکس جنونی داره خاص خودش ! :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» منم اهل بخیه ام ! :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» یادی از بزرگتر ها ..... :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» ارزیابی اوضاع داخلی ..... :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
» کمی خاطرات... :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» درد دلهایی از زندگی مردم :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» تفکر عینی تفکر انتزاعی .... :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» چرا دروغ میگوییم ؟ قسمت دوم ! :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» یادواره ی ایام ... :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» در بزرگداشت امام آزادگان ..... :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸
» بحثی در باره ی زندگی مذهبی نه زندگی همراه با مذهب ! :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» گفتاری در لذت ... :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» هر کس خدایی داره .... :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» پراکنده گویی های عصرگاهی ! :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» گروهی این گروهی آن ... پسندند ! :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
» بیاد شاملوی بزرگ و نیز در مناقب جوانی چندانکه افتد و دانی !!‌......... :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» گذری و نظری ... :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» هزلیات یکشنبه ... :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» مزخرفات بدون شرح ! بدون نظر ! .... بدون بدون بدون ‌!‌ :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» بیهوده گویی ها ............ :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» تقدس زدایی ... :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» سخنی در باب بی حوصلگی و فامیلهای وابسته !!‌.......... بزن بریم به سرعت برق و باد :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» یادی از اشعار قدمای گمنام ! و معاصرای خوشنام ! :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» بحثی در باب لزوم عرفان گرایی ! .... :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» بازگشت از تهران .... :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» حرفهای دور همی ..... :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» در عظمت یک دیدار .... :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» آری این چنین است برادر .... !!‌ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» تخیل کنیم .... :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» سخنی در باب بازنگری تفسیر ما از دین و خداوند ! :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» حرفهای خودمانی ! :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸
» دین امروز ما نیاز به جراحی دارد ! ...... :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» در گرامیداشت فروغ فرخزاد .... درنگی در نگرش عشق فروغ .... :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» برای شبهای قدر .... :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» چرا به خودمان دروغ میگوییم ؟ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
» یادی از یک نوشته ی قدیمی . :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» چرندیات خودمانی ... :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
» پروانه صفت... :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» آیا مردم بدون ایده ئولوژی راحت تر زندگی میکنند ؟؟ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» گفتارهای دوشنبه ....... :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» آیا در رویا بسر میبریم ؟ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» پراکنده گویی های هفته ! ... :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» سخنی در مورد افول کاریزماهای سیاسی و مدنی ... :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» آدمها .... و خدا ! :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» اهمیت سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه های 26 تیر ماه ! :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» نقدی بر رمان بار هستی میلان کوندرا ... :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» سلاح سبزها امید است .... :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» بدون شرح !!‌ :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» آیا وضعیت برای حکومت به حالت قبل باز خواهد گشت ؟ :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» بای ذنب قتلت ؟ شنبه ی سیاه .... :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» اینروزها ... اینروزها .... ای برادر تو همه اندیشه ای ! :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» شور میرحسینی ..کاش همیشه آزادی بود حتی به اندازه ی همین یک ذره شادی ا.... :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» پراکنده گویی هایی برای هیچ ... :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» آیا بنیان های اولیه ی انقلاب دچار یک دگر ریسی اساسی نشده است ؟ :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» یادی از یک نوشته ی قدیمی .... :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» یادی از آشفته گویی هایی در باب دوست داشتن .... :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» درسی از دکتر سروش در باب امید و آرزو ! :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» لعنت بر مدرنیته ی ما !!... :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» در باب انتخابات ......... :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» غار تنهایی و قصه ی ترس ! ... :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حس تهاجم روانی در ما .... :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کوتاهه های مزخرف .... :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ای زبان هم تو مرا چون آتشی ! :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» اندر لطایف طنز ! :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» اندر مناقب ناامیدی ! :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» روزانه ها ... :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» دلچین :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» پراکنده گویی های دوشنبه :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» حرفهای تنهایی جدید ! :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» اول مطلب :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸